Portal Alkowiki.pl (zwany dalej: Portalem) jest prowadzony przez Agencję Reklamową DirtyDot Maciej Strzelecki, ul. J.N. Jeziorańskiego 67, 25-432 Kielce, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Korzystanie z Portalu możliwe jest przez każdego z jego użytkowników (osoba taka zwana jest dalej: Użytkownikiem) i odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności dostępnej w Portalu.

§1 Przedmiot działalności i postanowienia ogólne

1. Przedmiotem działalności Portalu jest zbieranie opinii Użytkowników na temat spożytych przez nich napojów alkoholowych oraz umożliwianie im dzielenia się swoimi opiniami z innymi Użytkownikami na zasadach społecznościowych.

2. Portal nie reprezentuje ani nie promuje żadnego z producentów napojów alkoholowych oraz nie ma na celu promocji spożywania napojów alkoholowych, stanowiąc jedynie platformę wymiany wiedzy i doświadczeń Użytkowników, którzy dany alkohol już spożyli.

3. Portal nie wysyła Użytkownikom informacji o charakterze ofert handlowych.

4. Portal nie gromadzi, nie przetwarza i nie przechowuje danych osobowych, zaś dane zawarte w plikach cookies wykorzystuje jedynie w zakresie statystyk i poprawy jego funkcjonalności.

5. Dostęp do zasobów Portalu oraz korzystanie z nich przez Użytkowników odbywają się nieodpłatnie.

6. Portal, z uwagi na swą tematykę, przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Przed podjęciem przez Użytkownika jakiejkolwiek aktywności w Portalu, wymagane jest złożenie przez niego oświadczenia o byciu osobą pełnoletnią i zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu.

§2 Użytkownicy i rejestracja

1. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z treści zawartych w Portalu.

2. Użytkownikami Portalu mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, pod warunkiem, iż reprezentowane są przez osoby pełnoletnie.

3. Użytkownicy, będący osobami aktywnie korzystającymi z Portalu, przed podjęciem jakiejkolwiek aktywności w Portalu, muszą zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Aby zostać Użytkownikiem Portalu, nie jest wymagana rejestracja w Portalu.

5. Użytkownik Portalu, dokonując bądź korzystając z formularza pozwalającego umieścić wpis w Portalu, obowiązany jest wybrać podpis, jaki pojawi się pod jego wpisem oraz podać aktywny adresu e-mail, do którego posiada on bieżący dostęp.

6. Aby dokonać rejestracji w Portalu, Użytkownik musi wybrać login oraz podać aktywny adres e-mail, do którego posiada on bieżący dostęp. Otrzyma on od Portalu wiadomość e-mail z linkiem, który umożliwia ustalenie jego hasła. Po ustaleniu hasła proces rejestracji jest kompletny, a Użytkownik może zalogować się do swojego konta. Wybrany przez Użytkownika login pozostaje niezmienny przez cały okres korzystania z Portalu, jednakże Użytkownik może zmienić swoją „nazwę wyświetlaną” (widoczną dla pozostałych Użytkowników) za pomocą panelu użytkownika.

7. Użytkownik Portalu, z chwilą podania adresu e-mail, wyraża nieodwołalną zgodę na kontakt z administracją Portalu za pośrednictwem tego adresu w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu, przestrzeganiem jego Regulaminu oraz prowadzeniem postępowania reklamacyjnego. Portal nie jest uprawniony do przesyłania Użytkownikom informacji handlowej.

8. Użytkownik może, w każdym czasie, zażądać usunięcia swojego zarejestrowanego w Portalu konta oraz e-maila z bazy danych Portalu, wysyłając wiadomość elektroniczną z takim żądaniem na adres: kontakt@alkowiki.pl

§3 Treści publikowane przez Użytkowników

1. Portal umożliwia publikowanie przez Użytkowników treści dwojakiego rodzaju: wypowiedzi i treści graficznych. Wypowiedziami są komentarze, recenzje, opinie i oceny alkoholi, zaś materiałami graficznymi mogą być obrazy, zdjęcia, grafiki, materiały audio i wideo.

2. Wypowiedzi Użytkowników Portalu nie stanowią wypowiedzi samego Portalu, wobec czego Portal nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Wypowiedzi publikowane przez Użytkowników są subiektywnymi ocenami Użytkowników, za które odpowiedzialność ponosi sam Użytkownik.

3. Publikowane przez Użytkowników treści nie mogą: zawierać słów ani treści graficznych o charakterze wulgarnym, sprzecznym z prawem, dobrymi obyczajami lub obrażającym uczucia religijne ani odnośników do takich treści; stanowić promocji lub reklamy produktów alkoholowych, producentów takich produktów lub sklepów alkoholowych; zawierać pomówień lub celowo obraźliwych treści, publikowanych dla wywołania kłótni (tzw. trolling); zawierać danych osobowych, adresowych ani odnośników do innych serwisów internetowych; naruszać praw autorskich, patentowych, tajemnic handlowych i innych praw własności intelektualnej; zawierać programów mogących negatywnie wpływać na informatyczne działanie Portalu.

4. Portal jest uprawniony do usunięcia ww. treści Użytkownika oraz – gdyby sam podpis Użytkownika naruszał ww. zasady – do ocenzurowania tego podpisu.

5. Portal będzie usuwał wypowiedzi Użytkowników, co do których będzie istniało uzasadnione podejrzenie, że są one bezpodstawne i nierzetelne, niezależnie od tego, czy ich treść jest dla danego produktu pozytywna czy negatywna.

6. Portal zastrzega sobie prawo do edycji wypowiedzi Użytkownika, która narusza zasady poprawnej polszczyzny w zakresie przywrócenia jej prawidłowej ortografii.

7. Publikując w Portalu materiał graficzny, Użytkownik oświadcza, że jest osobą uprawnioną do rozporządzania nim wobec osób trzecich, w szczególności jako autor danego materiału lub osoba upoważniona do tego przez autora.

8. Użytkownik udziela Portalowi, na zasadzie wyłączności, nieodwołalnej i nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie, rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie, modyfikowanie oraz dystrybucję przez Portal treści zamieszczonych przez Użytkownika w Portalu. Ponadto, Użytkownik nieodwołalnie upoważnia Portal do dochodzenia wszelkich roszczeń, związanych z naruszeniem przez osoby trzecie praw autorskich i licencyjnych, odnośnie do treści publikowanych przez niego w Portalu.

§4 Uprawnienia i odpowiedzialność Portalu

1. Portal jest uprawniony do usunięcia konta Użytkownika oraz czasowego lub trwałego zablokowania mu możliwości korzystania z Portalu w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Portal nie odpowiada za szkody, bezpośrednie ani pośrednie, wyrządzone przez Użytkowników innym Użytkownikom, producentom danego trunku bądź sklepom zajmującym się ich dystrybucją, ani za korzyści, które ww. podmioty utraciły lub mogą utracić w związku z opiniami Użytkowników Portalu.

3. Osobą odpowiedzialną za wszelkie treści zamieszczane w Portalu jest ten Użytkownik Portalu, który zamieścił daną treść.

4. Treści zamieszczone w Portalu są objęte prawem autorskim twórcy oraz wyłącznym prawem licencyjnym Portalu. Ich wykorzystanie przez osoby trzecie w jakikolwiek sposób, w szczególności poprzez ich całościowe bądź częściowe kopiowanie, reprodukowanie lub modyfikowanie, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Portalu.

§5 Postępowania reklamacyjne i zgłaszanie naruszeń

1. Postępowaniem reklamacyjnym objęte są następujące czynności: wniosek o uchylenie blokady korzystania z Portalu, wniosek o przywrócenie konta Użytkownika, wniosek o usunięcie bezpodstawnej bądź nierzetelnej opinii z Portalu oraz zgłoszenie naruszenia praw autorskich przez Użytkownika Portalu.

2. Uprawnionym do wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest każdy z Użytkowników Portalu oraz producent, dystrybutor bądź sprzedawca danego alkoholu w zakresie, w jakim czują się pokrzywdzeni opinią Użytkownika Portalu.

3. Postępowanie reklamacyjne rozpoczyna się od złożenia wniosku o jego wszczęcie na adres e-mail: kontakt@alkowiki.pl. Postępowanie reklamacyjne prowadzi administracja Portalu przy udziale osoby, która wystąpiła z wnioskiem o jego wszczęcie.

4. Po dokonaniu zgłoszenia, administracja Portalu weryfikuje zasadność i ocenia zgłoszenie reklamacyjne, w szczególności analizując fakty przedstawione przez zgłaszającego i dowody na ich poparcie. Administracja Portalu wydaje decyzję w sprawie uwzględnienia, nieuwzględnienia lub konieczności uzupełnienia reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej wpływu. W razie upływu ww. terminu i braku odpowiedzi na reklamację ze strony administratorów serwisu, poczytuje się że reklamacja została rozpatrzona negatywnie, a postępowanie reklamacyjne zostało zakończone.

5. Postępowanie reklamacyjne trwa nie krócej niż 2 i nie dłużej niż 30 dni. W razie przekroczenia terminu 30-dniowego, postępowanie reklamacyjne kończy się i poczytuje się, że administracja Portalu rozpatrzyła reklamację negatywnie.

6. Decyzja administracji Portalu w zakresie uchylenia blokady, przywrócenia konta bądź usunięcia opinii Użytkownika z Portalu jest ostateczna i kończy postępowanie reklamacyjne.

7. W razie zgłoszenia sygnalizującego naruszenie praw autorskich przez Użytkownika Portalu, jeśli fakt objęcia danego materiału cudzymi prawami autorskimi zostanie udowodniony bądź należycie uprawdopodobniony, administracja Portalu podejmie niezwłocznie decyzję o uwzględnieniu reklamacji i usunie dany materiał z Portalu, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia postępowania reklamacyjnego. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeśli powstanie uzasadniona wątpliwość odnośnie do uprawnień zgłaszającego bądź uprawdopodobnione zostanie uprawnienie Użytkownika, który opublikował dany materiał, do rozporządzania nim wobec osób trzecich.

8. Decyzja negatywna, podjęta przez administrację Portalu w postępowaniu reklamacyjnym, zawsze wymaga uzasadnienia.

§6 Wymagania techniczne i polityka prywatności

1. Dostęp do zasobów Portalu posiadają wszyscy pełnoletni użytkownicy publicznej sieci Internet, którzy przy swojej pierwszej wizycie na stronie złożą oświadczenie o swojej pełnoletności poprzez kliknięcie pola „Tak, jestem pełnoletni” w wyskakującym oknie pop-up.

2. Do korzystania z Portalu wymagana jest przeglądarka internetowa wspierającą HTML5, CSS3 i Java Script , dostęp do sieci internet oraz włączona w przeglądarce obsługa plików cookies.

3. Każde Konto Użytkownika aktywuje się poprzez nadanie mu hasła, zgodnie z instrukcją załączoną w wysłanej przez Portal automatycznej wiadomości na podany w czasie rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika.

4. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Portalu niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi plików cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Portal informuje, iż podczas korzystania z jego usług przez Użytkowników, w ich komputerach zapisywane są krótkie informacje tekstowe, zwane „cookies”, które są konieczne do prawidłowego działania Portalu. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika, a za ich pomocą nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.

§7 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Portalu i obowiązuje do dnia opublikowania kolejnego regulaminu. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

2. Portal dokłada starań w celu zapewnienia Użytkownikom nieprzerwanego i wolnego od problemów technicznych funkcjonowania Portalu, jednakże nie gwarantuje, że jego działanie wolne będzie od ewentualnych awarii czy przerw.

3. W razie wystąpienia sporu o charakterze prawnym pomiędzy Użytkownikiem a administracją Portalu, przeprowadza się obligatoryjne postępowanie reklamacyjne na zasadach opisanych w §5. Postępowanie sądowe nie może zostać wszczęte do momentu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

4. Wszelkie spory sądowe, mogące powstać na tle użytkowania Portalu bądź stosowania niniejszego Regulaminu, rozstrzygał będzie sąd miejscowo właściwy dla miasta Kielce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *